39. ročník letného umeleckého tábora LETAVY 2024 sa uskutoční v dňoch 04. – 11. augusta 2024 v rekreačnej oblasti Kokava – Línia, okr. Poltár. Hlavný organizátor podujatia, LETAVY o.z. vyžaduje od účastníkov rešpektovanie nasledovného poriadku, ktorý stanovuje jasné pravidlá a povinnosti pre účastníkov i pre organizátorov. Tábor sa koná za každého počasia, s výnimkou prírodných katastrof. Každý účastník je povinný vybrať si iba jednu dielňu, ktorú bude navštevovať počas celého tábora. LETAVY o.z. je výhradným majiteľom umeleckých artefaktov vytvorených na Letavách. Počas tábora si umelecká komisia vyberie od každého účastníka jednu prácu, ktorá bude vystavená na výstave prác v galérii Ganevia v Rimavskej Sobote. Po vernisáži je možné po dohode s autormi práce vrátiť.

PRÍCHOD DO TÁBORA
Každý účastník obdrží po registrácii v hoteli IPEĽ neprenosný identifikačný náramok, ktorý mu bude riadne uzatvorený. Týmto náramkom je každý účastník Letáv povinný sa preukazovať (napríklad pri výdaji stravy, na vyzvanie SBS, organizátora a pod.). Kontrola náramkov je súčasťou bezpečnostných opatrení počas konania celého podujatia. Náramok je NEPRENOSNÝ !

Počas trvania tábora NIE JE DOVOLENÉ snímať náramok zo zápästia, došlo by tým k jeho poškodeniu a strate platnosti !

Účastník svojim podpisom vyjadruje, že je oboznámený s Letavským poriadkom a zaväzuje sa, že ho bude rešpektovať. Udáva kontaktné číslo na blízku osobu a tiež je povinný upozorniť organizátorov na skutočnosti ohrozujúce jeho zdravotný stav  (alergia na lieky, potraviny , alebo iné choroby)

POTREBNÉ DOKLADY

  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca
  • prípadne iný dokument, preukazujúci osobnú identifikáciu

INFORMÁCIE
Všeobecné informácie budú účastníkom poskytované v sídle organizačného štábu. Nahlasovanie strát a oznamy je možné uskutočňovať takisto na tomto mieste. Informácie o ubytovaní a registrácia budú poskytnuté v deň príchodu aj počas ďalších dní (vo vyhradených hodinách) v penzióne Ipeľ. V prípade nutnej potreby je možné informovať sa, alebo odovzdať dôležitú informáciu ktorémukoľvek členovi štábu.

ZVIERATÁ
Do areálu LETÁV majú zakázaný vstup akékoľvek zvieratá !!!

STRAVOVANIE
Strava (normálna alebo vegetariánska) pozostáva z raňajok (vo forme švédskych stolov), obedov a večerí.

  • Raňajky sa podávajú v čase od 7:00 do 9:00.
  • Obed sa podáva v čase 12:00 – 14:00.
  • Večera sa podáva v čase 18:00 – 20:00.

Strava bude vydaná iba účastníkom označeným identifikačným náramkom, alebo na základe predloženého stravného lístka. Nie je dovolené odnášať taniere mimo jedálne !

BEZBEČNOSŤ V TÁBORE
Ochranu a poriadok zabezpečuje profesionálna bezpečnostná služba (SBS). Príslušníkov SBS rozpoznajú účastníci podľa špeciálneho oblečenia s označením SBS alebo SECURITY.

SBS vykonáva kontrolu identifikácií (náramkov) účastníkov a hostí, osobnú prehliadku v prípade podozrenia z prechovávania nebezpečných a nepovolených predmetov a látok. SBS na základe rozhodnutia organizátora môže vyviesť účastníka alebo hosťa mimo areálu podujatia. V prípade potreby sa môžete obrátiť na SBS so žiadosťou o pomoc v akejkoľvek situácii.

ODPAD A UBYTOVANIE
V areáli je k dispozícii viacero odpadkových košov, kukanádob a nádob na separáciu odpadu. Na Letavách je nutné dodržiavať čistotu a poriadok !

SOCÁLNE ZARIADENIA
V hoteli Ipeľ sú k dispozícii oddelené toalety a sprchy (muži, ženy), ktoré môžu využívať aj účastníci ubytovaní v stanoch. V areáli sa nachádzajú aj suché toalety a chemické j toalety TOI TOI. Všetky toalety sú počas tábora udržované a pravidelne čistené.

STANOVANIE
Pre účastníkov s ubytovaním v stanoch, organizátor nezabezpečuje stany. Za bezpečnosť akýchkoľvek  vecí v stane organizátor nezodpovedá ! Stanovanie mimo priestorov na to vyhradených nie je povolené !!!

STRATY A NÁLEZY
V prípade straty je potrebné obrátiť sa na sídlo štábu, kde zabezpečia vyhlásenie pátrania po stratenej veci. K nahláseniu straty je potrebné poskytnúť presný opis stratenej veci a preukázať sa identifikačným preukazom (OP, vodičský preukaz, preukaz poistenca). K vyzdvihnutiu nájdenej veci je potrebné ovládať popis hľadanej veci a opäť sa preukázať identifikačným preukazom. Po skončení Letáv organizátor všetky stratené a nevyzdvihnuté veci zverejní na www. letavy.sk a na FB Letavy. Nájdené veci a predmety prosíme tiež odovzdať na štábe.

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
V areáli je k dispozícii stanovisko prvej pomoci. Stanovisko je  označené červeným krížom. V prípade potreby zdravotnícky personál zavolá záchrannú službu.

BEZPEČNOSTNÉ OBMEDZENIA
Do areálu Letáv je ZAKÁZANÉ nosiť zbrane akéhokoľvek druhu. Počas podujatia je nutné dodržiavať všetky platné právne predpisy a normy Slovenskej republiky.

GDPR A LETAVY
Ochrana osobných údajov každého účastníka je ošetrená v zmluve pri registrácii.

VRÁTENIE POPLATKU:
Poplatok bude vrátený obratom ak o to požiadate zo zdravotných dôvodov, ktoré sú preukázateľné na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade, že sa vyskytne priamo na mieste objektívna skutočnosť, ktorá môže zabrániť pokračovaniu v účasti na Letavách, účastníkovi bude po dohode s organizátorom vrátená alikvotná čiastka. Organizátor si vyhradzuje zrušiť Vašu účasť na tábore ak počas pobytu zásadne porušíte ním stanovené pravidlá, bez nároku na vrátenie poplatku.

STORNO POPLATKY:
Storno poplatky sa uplatňujú v prípade, že zrušíte svoju účasť bez udania dôvodu (okrem už spomínaných zdravotných dôvodov). Ak zrušíte svoju účasť zaplatíte zmluvnú pokutu vo výške:

21 dní pred Letavami- 0% z ceny

14 dní pred Letavami- 50% z ceny

7 dní pred Letavami- 70% z ceny

V deň začiatku Letáv- 100% z ceny

 

DOMOV