Prosíme vás, venujte pozornosť nasledovnému článku. Aby sa predišlo omylom a nedorozumeniam.

PRÍCHOD DO TÁBORA
Každý účastník obdrží po registrácii v hoteli IPEĽ neprenosný identifikačný náramok, ktorý mu bude riadne uzatvorený. Týmto náramkom je každý účastník Letáv povinný sa preukazovať (napríklad pri výdaji stravy, na vyzvanie SBS, organizátora a pod.). Kontrola náramkov je súčasťou bezpečnostných opatrení počas konania celého podujatia. Náramok je NEPRENOSNÝ !

Počas trvania tábora NIE JE DOVOLENÉ snímať náramok zo zápästia, došlo by tým k jeho poškodeniu a strate platnosti !

Účastník svojim podpisom vyjadruje, že je oboznámený s Letavským poriadkom a zaväzuje sa, že ho bude rešpektovať. Udáva kontaktné číslo na blízku osobu a tiež je povinný upozorniť organizátorov na skutočnosti ohrozujúce jeho zdravotný stav  (alergia na lieky, potraviny , alebo iné choroby)

POTREBNÉ DOKLADY

  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca
  • prípadne iný dokument, preukazujúci osobnú identifikáciu

INFORMÁCIE
Všeobecné informácie budú účastníkom poskytované v sídle organizačného štábu. Nahlasovanie strát a oznamy je možné uskutočňovať takisto na tomto mieste. Informácie o ubytovaní a registrácia budú poskytnuté v deň príchodu aj počas ďalších dní (vo vyhradených hodinách) v penzióne Ipeľ. V prípade nutnej potreby je možné informovať sa, alebo odovzdať dôležitú informáciu ktorémukoľvek členovi štábu.

ZVIERATÁ
Do areálu LETÁV majú zakázaný vstup akékoľvek zvieratá !!!

STRAVOVANIE
Strava (normálna alebo vegetariánska) pozostáva z raňajok (vo forme švédskych stolov), obedov a večerí.

  • Raňajky sa podávajú v čase od 7:00 do 9:00.
  • Obed sa podáva v čase 12:00 – 14:00.
  • Večera sa podáva v čase 18:00 – 20:00.

Strava bude vydaná iba účastníkom označeným identifikačným náramkom, alebo na základe predloženého stravného lístka. Nie je dovolené odnášať taniere mimo jedálne !

BEZBEČNOSŤ V TÁBORE
Ochranu a poriadok zabezpečuje profesionálna bezpečnostná služba (SBS). Príslušníkov SBS rozpoznajú účastníci podľa špeciálneho oblečenia s označením SBS alebo SECURITY.

SBS vykonáva kontrolu identifikácií (náramkov) účastníkov a hostí, osobnú prehliadku v prípade podozrenia z prechovávania nebezpečných a nepovolených predmetov a látok. SBS na základe rozhodnutia organizátora môže vyviesť účastníka alebo hosťa mimo areálu podujatia. V prípade potreby sa môžete obrátiť na SBS so žiadosťou o pomoc v akejkoľvek situácii.

ODPAD A UBYTOVANIE
V areáli je k dispozícii viacero odpadkových košov, kukanádob a nádob na separáciu odpadu. Na Letavách je nutné dodržiavať čistotu a poriadok !

SOCÁLNE ZARIADENIA
V hoteli Ipeľ sú k dispozícii oddelené toalety a sprchy (muži, ženy), ktoré môžu využívať aj účastníci ubytovaní v stanoch. V areáli sa nachádzajú aj suché toalety a chemické j toalety TOI TOI. Všetky toalety sú počas tábora udržované a pravidelne čistené.

STANOVANIE
Pre účastníkov s ubytovaním v stanoch, organizátor nezabezpečuje stany. Za bezpečnosť akýchkoľvek  vecí v stane organizátor nezodpovedá ! Stanovanie mimo priestorov na to vyhradených nie je povolené !!!

STRATY A NÁLEZY
V prípade straty je potrebné obrátiť sa na sídlo štábu, kde zabezpečia vyhlásenie pátrania po stratenej veci. K nahláseniu straty je potrebné poskytnúť presný opis stratenej veci a preukázať sa identifikačným preukazom (OP, vodičský preukaz, preukaz poistenca). K vyzdvihnutiu nájdenej veci je potrebné ovládať popis hľadanej veci a opäť sa preukázať identifikačným preukazom. Po skončení Letáv organizátor všetky stratené a nevyzdvihnuté veci zverejní na www. letavy.sk a na FB Letavy. Nájdené veci a predmety prosíme tiež odovzdať na štábe.

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
V areáli je k dispozícii stanovisko prvej pomoci. Stanovisko je  označené červeným krížom. V prípade potreby zdravotnícky personál zavolá záchrannú službu.

BEZPEČNOSTNÉ OBMEDZENIA
Do areálu Letáv je ZAKÁZANÉ nosiť zbrane akéhokoľvek druhu. Počas podujatia je nutné dodržiavať všetky platné právne predpisy a normy Slovenskej republiky.

GDPR A LETAVY
Ochrana osobných údajov každého účastníka je ošetrená v zmluve pri registrácii.

VRÁTENIE POPLATKU:
Poplatok bude vrátený obratom ak o to požiadate zo zdravotných dôvodov, ktoré sú preukázateľné na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade, že sa vyskytne priamo na mieste objektívna skutočnosť, ktorá môže zabrániť pokračovaniu v účasti na Letavách, účastníkovi bude po dohode s organizátorom vrátená alikvotná čiastka. Organizátor si vyhradzuje zrušiť Vašu účasť na tábore ak počas pobytu zásadne porušíte ním stanovené pravidlá, bez nároku na vrátenie poplatku.

STORNO POPLATKY:
Storno poplatky sa uplatňujú v prípade, že zrušíte svoju účasť bez udania dôvodu (okrem už spomínaných zdravotných dôvodov). Ak zrušíte svoju účasť zaplatíte zmluvnú pokutu vo výške:

21 dní pred Letavami- 0% z ceny

14 dní pred Letavami- 50% z ceny

7 dní pred Letavami- 70% z ceny

V deň začiatku Letáv- 100% z ceny

 

415